Alfa-college en HuneBouw ondertekenen contract voor unieke verbouwing

Op dinsdag 13 november ondertekenden vertegenwoordigers van het Alfa-college en HuneBouw BV het contract voor revitalisering van het gebouw van het Alfa-college aan de Voltastraat in Hoogeveen. Deze locatie zal een flinke metamorfose ondergaan. Het project kent een aantal unieke facetten. Zo is de aanbesteding gedaan volgens de Best Value Approach, er wordt ingezet op circulair bouwen én het uitgangspunt is dat de school in 2020 aardgasloos is. Na de Open dag van het Alfa-college op 23 januari 2019 zal begonnen worden met de verbouwing.

Na enkele jaren voorbereiding voor het plan Volta 2020, de naam die dit project gekregen heeft, komt de start van de verbouwing nu dan echt dichterbij. Regiodirecteur Jan Berend van der Wijk is daar enorm blij mee: “De medewerkers hebben onze onderwijsvisie (opnieuw) vastgesteld en de inrichting van het gebouw wordt mede hierop bepaald. Dat betekent onder meer dat er ruimte moet zijn voor projectonderwijs en flexibel in te richten lokalen. We spelen straks nog beter in op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, waarmee we het economische klimaat en de innovatiekracht van de regio een impuls geven.” Ook studenten zijn gevraagd naar hun mening en zij zullen dan ook tijdens de bouw betrokken blijven.

Unieke aanbesteding

Het Alfa-college heeft met de Best Value Approach niet voor de meest gangbare weg van aanbesteding gekozen en loopt hiermee landelijk dan ook voorop. In verschillende fases van het proces zijn de krachten van het Alfa-college en HuneBouw gebundeld om de doelen van het Alfa-college (een moderne leer- en werkomgeving in een duurzaam gebouw, gebaseerd op uitgangspunten van circulair bouwen en een serieuze invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-MVO) te verwezenlijken.

Circulair bouwen, Energiebesparing en C02 reductie

Het oudste gedeelte van de school dateert alweer uit de jaren 60 en zal grotendeels gesloopt worden. Directeur Klaas Graveland van HuneBouw: “De verbouwing zal in fases plaatsvinden. Uiteraard moet het onderwijs gewoon kunnen doorgaan. Dat vergt een nauwe samenwerking, denk alleen maar aan interne verhuizingen en de roostering. Daar bereiden we ons samen met de school al geruime tijd op voor.” In de aanbestedingsfase heeft HuneBouw voorstellen gedaan op het gebied van klimaatbeheersing. Het Alfa-college gaat dan ook extra investeringen doen voor de verbetering van het binnenmilieu. Deze dragen ook fors bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Om het gebouw toekomstbestendig te maken worden ook alle buitengevels en daken onder handen genomen door HuneBouw. Er worden zonnepanelen aangebracht die hoofdzakelijk de eigen energie gaan opwekken voor de warmtepompopstellingen. Op warme dagen kan de school met eigen opgewekte energie gekoeld worden.

Het eindresultaat in 2020 is gericht op een aardgasloos installatieconcept

Innovatief onderwijs

Studenten zullen tijdens de bouw betrokken blijven, want waar het kan, wordt de verbouwing ‘ingepast’ in het onderwijs. De school wordt tijdens de bouw als het ware een living lab, zowel voor de studenten als ook voor de bouwers. In Volta2020 zitten vanwege het circulair bouwen voor de bouwers en studenten mogelijkheden voor innovatieve kennisontwikkeling.

Het Alfa-college heeft, als eerste onderwijsinstelling in Nederland, besloten zijn schoolgebouwen te registreren in Madaster, het kadaster van materialen. Hierin krijgen alle materialen een identiteit via een zogenaamd materialenpaspoort. Het zoeken naar herbruikbare materialen wordt hierdoor eenvoudiger gemaakt, waardoor steeds meer circulair gebouwd kan gaan worden. Studenten van het Alfa-college hebben samen met hbo-studenten van Hanzehogeschool het bestaande gebouw inmiddels in kaart gebracht. Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) is hier nauw bij betrokken.